واحد بازار سرمایه

بازار سرمایه به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت‌های توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و بستر اصلی رسیدن به اهداف و شاخص‌های مطلوب اقتصاد کلان مح