" شریک خوب سرمایه است "

شركت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه ( سهامی خاص ) در تاریخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۰ تحت شماره ۳۳۱۰۰۹ ، در اداره ثبت شركتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.


معرفی مدیران  و اعضای هیأت مدیره