اخبار و رویدادها

انتخاب گروه :

تحلیل گرمسلط بازارهای مالی ،مدیر عامل شرکت زیرمجموعه بانک سرمایه شد.
۱۶ / ۹ / ۱۳۹۹

تحلیل گرمسلط بازارهای مالی ،مدیر عامل ک شرکت زیرمجموعه بانک سرمایه شد.

سید محسن موسوی به عنوان مدیر عامل وعضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه منصوب شد