تاریخچه تأسیس

شركت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه ( سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۰ تحت شماره ۳۳۱۰۰۹ ، در اداره ثبت شركتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است .