موضوع فعالیت

مطابق ماده 2 اساسنامه، موضوع اصلی فعالیت شرکت عبارت است از :
  • سرمایه گذاری، اخذ موافقت اصولی، مشارکت، خرید، اداره ، توسعه و تکمیل و واگذاری انواع کارخانجات و واحدهای تولیدی در بخش های مختلف اقتصادی از جمله معدن، کشاورزی، خدمات و انجام هرگونه اموری که به نحوی از انحاء به موارد فوق مربوط باشد.
  • انجام خدمات مهندسی، مشاوره، مدیریت و بازازیابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای در بازارهای مالی
  • خرید سهام و اوراق بهادار در بازارهای سرمایه داخلی و بین المللی شامل انواع شرکت های تولیدی، صنعتی، تجاری و خدماتی از طریق بورس اوراق بهادار و یا طرق دیگر
  • سرمایه گذاری در پروژه های پژوهشی و اداره موسسات ذیربط
  • ارائه مشاوره در امور سرمایه گذاری برای وزارتخانه ها، سازمان ها،نهادها و کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی
  • انجام هر گونه فعالیت بازرگانی مجاز